Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nbór na wolne stanowisko - Administrator


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Administrator

DYREKTOR CENRTUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W STARGARDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Administrator

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie  ul. Andersa 14.

 

Liczba i wymiar etatu:1 etat w pełnym  wymiarze czasu pracy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

6) wykształcenie wyższe lub średnie

7) co najmniej 10-letni staż pracy

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi programów pakietu OFFICE - WORD i EXCEL,

2) umiejętność pracy w zespole,

3) wysoki poziom kultury osobistej,

4) zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność,

5) znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych,

6) znajomość ustawy o transporcie drogowym

7) znajomość ustawy o czasie pracy kierowców

8) znajomość ustawy o zamówieniach publicznych

9) znajomość ustawy o rachunkowości

10) znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej

11) znajomość ustawy prawo budowlane

12) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego

13) znajomość ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

 

3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku pracy będzie odpowiedzialna za:

1) prowadzenie zbioru akt prawnych dotyczących funkcjonowania Centrum i Placówek,

2) prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, w szczególności protokołów pokontrolnych, zaleceń oraz odpowiedzi na zalecenia,

3) prowadzenie rejestrów: zarządzeń Dyrektora, umów i porozumień, skarg i wniosków, korespondencji przychodzącej,

4) dokonywanie zakupów na potrzeby działalności Centrum,

5) przygotowywanie umów cywilno - prawnych,

6) przedstawianie Dyrektorowi wniosków w sprawach organizacyjnych mających na celu usprawnianie pracy Centrum,

7) prowadzenie spraw związanych z archiwizacją dokumentów,

8) sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur dotyczących wydatków budżetowych,

9) obsługa strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,

10) koordynowanie zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz dostępu do informacji publicznej: zapewnienie ochrony informacji niejawnych, zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

11) nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

12) wykonywanie czynności kancelaryjnych,

13) organizowanie i kierowanie na szkolenia,

14) nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków,

15) koordynowanie kontroli wewnętrznej w placówce,

16) redagowanie pism urzędowych,

17) prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych i przedmiotów nietrwałych,

18) sporządzanie protokołów kasacji przedmiotów nietrwałych, środków trwałych.

 

4. Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru prac na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-  praca o charakterze administracyjno-biurowym,  praca w pozycji siedzącej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywania pracy, obciążenie wzroku.

 

5. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, urządzenia sanitarne ,

 - stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefon/fax.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie posiadanych opinii, referencji,

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

 

7. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze administrator” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: 73-110 Stargard, ul. Andersa 14, w terminie do  30 kwietnia  2018 r.  (uwaga: liczy się data wpływu do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie).

 

List motywacyjny i życiorys powinien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.copow.stargard.pl   

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (91) 578-45-78

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Erwina Bodia 20-04-2018 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Erwina Bodia 20-04-2018
Ostatnia aktualizacja: - 20-04-2018 09:48