Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

nabór na wolne stanowisko Księgowy

 

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Księgowy

 

 

 

DYREKTOR CENRTUM OBSŁUGI PLACÓWEK OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZYCH W STARGARDZIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Księgowy

Miejsce wykonywania pracy: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie  ul. Andersa 14.

Liczba i wymiar etatu:1 etat w pełnym  wymiarze czasu pracy

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,

6) wykształcenie wyższe ekonomiczne lub finanse i rachunkowość

7) co najmniej 1 rok stażu pracy

2. Wymagania dodatkowe:

1) dobra znajomość obsługi programów pakietu OFFICE - WORD i EXCEL

2) umiejętność pracy w zespole,

3) wysoki poziom kultury osobistej,

4) zdolności organizacyjne, dokładność, rzetelność,

5) znajomość techniki biurowej i obsługi urządzeń informatycznych,

6) Znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy, w szczególności znajomość przepisów prawa związanych z sektorem finansów publicznych: ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

 • ordynacja podatkowa,

 • ustawy o podatku od towarów i usług VAT,

 • ustawa o ochronie danych osobowych,

 • ustawa o finansach publicznych (oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej),

 • ustawa o rachunkowości, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

 • znajomość przepisów prawa w zakresie rachunkowości budżetowej i sprawozdawczości budżetowej i finansowej,

 • znajomość zagadnień klasyfikacji budżetowej i sprawozdawczości budżetowej w zakresie księgowości budżetowej

7) Znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, w szczególności;

 • ustawa o samorządzie gminnym

 • ustawa o pracownikach samorządowych,

 • ustawa o finansach publicznych

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;

8) Dodatkowym atutem będzie umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych

9) Wiedza z zakresu kontroli zarządczej i egzekucji należności.

  3. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku pracy będzie odpowiedzialna za:

1) Prowadzenie księgowości budżetowej zgodnie z wymogami zakładowego planu kont,

2) Dekretowanie dowodów księgowych.
3) Prowadzenie ewidencji i księgowości w zakresie wydatków, kontrola realizacji i prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie.
4) Uzgadnianie prawidłowości zapisów na kontach.
5) Sprawdzanie rachunków i faktur pod względem kompletności i zgodności z założeniami przyjętymi do budżetu..
6) Bieżące przygotowywanie dokumentów finansowych do zapłaty.
7). Dekretowanie wyciągów bankowych z rachunku jednostki
8) Sporządzanie zestawień obrotów i sald, analiza i kontrola kont analitycznych.
9) Bieżące prowadzenie ewidencji zmian w budżecie w zakresie wydatków.
10) Wystawianie not księgowych.
11) Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu.
12) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień dyrektora i głównego księgowego

 

  4. Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru prac na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

-  praca o charakterze biurowym,  praca w pozycji siedzącej, konieczność koncentracji uwagi podczas wykonywania pracy, obciążenie wzroku.

 

5. Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

- stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku, urządzenia sanitarne ,

 - stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy, drukarkę, telefon/fax.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),

2) list motywacyjny,

3) kopie dokumentów potwierdzających tożsamość (do wyboru: dowód osobisty, paszport, prawo jazdy),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie posiadanych opinii, referencji,

6) kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

7) kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

10) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie (przed zatrudnieniem wymagane będzie zaświadczenie od lekarza medycyny pracy).

7. Informacje dodatkowe:

Wymagane dokumenty, złożone w zaklejonej kopercie, opatrzonej opisem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY” należy składać osobiście w siedzibie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w sekretariacie lub przesłać pocztą na adres: 73-110 Stargard, ul. Andersa 14, w terminie do  06.11. 2018 r.  (uwaga: liczy się data wpływu do Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Stargardzie).

Dokumenty niekompletne, niespełniające określonych w ogłoszeniu wymagań kwalifikacyjnych oraz złożone lub przesłane po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  www.bip.copow.stargard.pl

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (91) 578-45-79

Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko urzędnicze przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa (w szczególności Kodeksu pracy i/lub innych przepisów szczególnych) i ich podanie jest konieczne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zgodne z przepisami zatrudnianie pracownika w COPOW w Stargardzie oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej z zatrudnieniem. Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora będzie skutkować niemożnością realizacji procesu zatrudnienia. Pozostałe dane osobowe przetwarzane są na podstawie Pani/ Pana dobrowolnej zgody.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych- tj. przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Administrator może przetwarzać dane osobowe zawarte w ofercie także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu administrator będzie przetwarzać dane osobowe w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

3. W zakresie Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych w RODO, przysługują Pani/Panu prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo sprostowania danych
3) prawo do usunięcia danych
4) prawo ograniczenia przetwarzania
5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
6) prawo do cofnięcia zgody
7) prawo do przenoszenia danych.
4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż jego dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
7. Wszelkie uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: iodgrzegorzgrenda@gmail.com

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zbigniew Kolenda 23-10-2018 15:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2018
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Kolenda 30-10-2018 08:06