Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Organizacja wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci realiz.w ramach projektu " Rodzina - najlepszą inwestycja"

 

 

 

 

 

Nr sprawy …COPOW.AG.0701.1.2020.KL1

 

POWIAT STARGARDZKI -

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie,

ul. Generała Władysława Andersa 14,

73-110 Stargard

 

Nr sprawy COPOW.AG.0701.1.2020.KL1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

postępowania na usługi społeczne o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 EUR pn.

organizacja wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci

 

realizowanych w ramach projektu

 

Rodzina - najlepszą inwestycją

 

zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV

55.10.00.00-1

55.13.00.00-0

55.30.00.00-3

80.00.00.00-4

 

Opracowano zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - zwanej dalej PZP oraz dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r. z 22 sierpnia 2019 r. - (dalej - wytyczne).

Wykaz załączników:

 1. Formularz oferty - załącznik nr 1,

 2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 2

 3. Wykaz usług wykonanych - załącznik nr 3

 4. Wykaz osób - załącznik nr 4

 5. Wzór umowy - załącznik nr 5

 6. Informacja RODO - załącznik nr 6

 7. Umowa DO - załącznik nr 7

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci - uczestników projektu Rodzina najlepszą inwestycją.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 3. Szczegółowy opis zadań do wykonania znajduje się poniżej, zawiera on opis rodzaju usług, liczebność grupy, a także dodatkowe wymagania stawiane Wykonawcy.

 4. Przedmiot zamówienia wpisuje się w definicję usługi społecznej, o której mowa w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE z 26.02.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. UE seria L z 2014 r. Nr 94, s. 64).

Warunki składania ofert

 1. Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie oryginału, w języku polskim. Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do Ogłoszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia i musi być złożony na drukach zgodnych z wzorem.

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 3. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę na dane zadanie, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty na to samo zadanie przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

 4. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 5. Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone w formie oryginału lub kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 6. Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

 7. Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana lub parafowana.

 8. Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.

 10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii do oferty.

 11. Informację o wyniku postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 12. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, Zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13-15.

 13. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu Wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

 14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2018 poz. 419 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującymi się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzenia nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

 15. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego wnioskodawcy.

 16. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

 17. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, uniemożliwiający swobodne wysunięcie lub wyjęcie kartek.

 18. Dane umieszczone w ofercie mogą być przez Zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez Zamawiającego, w trakcie weryfikacji dokumentów, jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym, skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

 19. Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „(…)Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od instytucji dysponujących środkami publicznymi - zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 20. Składający ofertę związany jest niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

 21. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. będzie niezgodna z niniejszym Ogłoszeniem,

 2. jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

 3. będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

 4. zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

 5. będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny,

 6. będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 1. Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

 2. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełniania:

 1. zdolność techniczna/zawodowa Wykonawcy

 1. warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usługi obejmujące kompleksową realizację warsztatów (zapewnienie trenera, transportu, noclegów i wyżywienia) dla minimum 10 osób każda;

 1. warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, iż dysponuje na potrzeby przeprowadzenia treningu interpersonalnego z elementami socjoterapii i terapii zajęciowej minimum dwiema osobami posiadającymi wyksztalcenie wyższe z tytułem magistra psychologii, lub wyksztalcenie wyższe na kierunku pedagogicznym oraz minimum 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych lub terapii zajęciowej wyrażające się w przeprowadzeniu min. 5 szkoleń z tej tematyki

 1. Weryfikacja braku podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania nastąpi w oparciu o dołączone do oferty oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - załącznik nr 2.

 2. Spełnienie warunków określonych w punkcie 23 weryfikowane będzie w chwili analizy oferty na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty, w tym:

 1. dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 23, ppkt. 1, lit. a - Wykonawca przedkłada wraz z ofertą wykaz usług wykonanych (załącznik nr 3), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;

 2. dla oceny spełniania warunku, o którym mowa w pkt 23, ppkt. 1, lit. b - Wykonawca przedkłada wraz z ofertą wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4);

 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia wskazane w pkt 22. W tym celu Wykonawca złoży oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia podmiotu trzeciego. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Oferty, z których nie będzie wynikało jednoznaczne zobowiązanie do dochowania powyższych warunków zostaną odrzucone.

 2. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, a także - dokonywać poprawienia poprawek oczywistych omyłek rachunkowych lub pisarskich, jednocześnie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 3. Wykonawca może składać ofertę na całość zadania opisanego w niniejszym Ogłoszeniu. Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

 4. Nie dopuszcza się składania ofert na części zadania.

 5. Wykonawca / Wykonawcy składają ofertę na własne ryzyko i własny koszt. Potencjalnym Wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługuje żadne wynagrodzenie za przygotowanie oferty.

 6. W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę w złotych polskich. Wpisana wartość w formularzu ofertowym, powinna być kwotą brutto zawierającą wszystkie koszty ponoszone przez oferenta, związane z wykonaniem zadania (np. dojazd, podatki, składki opłacane przez podmioty zatrudniające osoby wykonujące zadanie).

 7. W przypadku gdy w ofercie przewidziano udział osób niepełnosprawnych w realizacji Zamówienia, prosimy o wpisanie warunków, jakie powinniśmy spełnić by umożliwić / ułatwić realizację zamówienia.

 8. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy umieścić w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta na organizację wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci” i złożyć w sekretariacie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Gen. Władysława Andersa 14, I piętro, 73-110 Stargard, lub pocztą na adres Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. ul. Gen. Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard.

 9. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 33. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku. Termin składania ofert upływa z dniem 04.03.2020 r., godz. 10:00.

 10. Jeżeli oferta Wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 33, Zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona do pokoju wskazanego w pkt 33.

 11. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca Wykonawcom bez rozpatrzenia.

 12. Złożona oferta składa się z następujących dokumentów:

 1. Formularz ofertowy;

 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 3. Wykaz usług wykonanych oraz dowody potwierdzające ich należyte wykonanie;

 4. Wykaz osób

 5. Aktualny odpis z CEiDG/KRS Wykonawcy;

 6. Ewentualne pełnomocnictwa;

 7. Inne dokumenty i oświadczenia wymagane w niniejszym Ogłoszeniu.

 1. Podanie wyników procedury odbędzie się niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

 2. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Bereszko dostępny pod adresem e-mail wbereszko@protonmail.com

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 

Zakres zadania obejmuje przeprowadzenie trzech wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci - wychowanków COPOW, w tym:

 1. Transport uczestników i ich opiekunów spod siedziby COPOW do miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty oraz z miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty do siedziby COPOW.

 2. Nocleg i wyżywienie dla maksymalnie 14 osób (w tym 10 uczestników zajęć, 2 trenerów oraz 2 opiekunów) w terminach uzgodnionych przez Strony, nie później jednak niż do:

 1. Pierwszy trening - 15 czerwca 2020;

 2. Drugi trening - 15 czerwca 2021;

 3. Trzeci trening - 30 września 2021;

 1. Przeprowadzenie dla uczestników dwudniowych treningów komunikacji. Uwaga: w treningach biorą udział ci sami uczestnicy. Oznacza to, że nie dopuszcza się prowadzenia trzykrotnie tego samego treningu, programy zajęć muszą przewidywać, iż treningi stanowią części pełnego cyklu.

 2. W każdym dniu szkolenia, Wykonawca zapewni Zamawiającemu 1 salę konferencyjną z niezbędną infrastrukturą opisaną w pkt V na potrzeby szkoleń z przeznaczeniem - dla ok. 10 uczestników każda;

 3. Wykonawca zapewni dla każdego uczestnika zajęć komplet materiałów szkoleniowych obejmujący co najmniej: notatnik A5 min. 32 kartki, ołówek, długopis, teczka.

 4. Wykonawca zapewni ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika.

 

 1. LOKALIZACJA

 1. Zamawiający wymaga, aby Hotel (Hotele) były położone w polskim pasie nadmorskim (pas lądu ciągnący się wzdłuż brzegu morskiego o szerokości do 2 km, w którym występuje koncentracja turystyki morskiej z pieszą dostępnością plaży tzw. I strefa turystyczna).

 2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie usługi, tj. zakwaterowanie, wyżywienie oraz sale konferencyjne wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowane były w jednym budynku;

 3. Standard hotelu - kategoria: min. 3* zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2166)

 4. Hotel posiada w miejscu realizacji zamówienia odpowiednią liczbę pokoi umożliwiającą zakwaterowanie uczestników przedmiotu zamówienia. Pokoje, w których będą zakwaterowani uczestnicy szkolenia mają ten sam standard zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz.U. z 2017r. poz. 2166). Wymagany standard opisano w pkt III.

 5. Hotel pozbawiony jest barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 6. Dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia w obiekcie hotelowym spełniającym wymogi wskazane w niniejszym Ogłoszeniu

 

 1. PRZEDMIOT WARSZTATÓW

 

 1. Zamawiający wymaga, by w każdym dniu odbyło się po 8 godzin warsztatów.

 2. Wykonawca zapewni aktywny udział uczestników w realizowanych warsztatach - poprzez gry, zabawy oraz wykorzystanie multimediów.

 3. Ramowy program:

 1. Techniki nawiązywania kontaktu, komunikacja jedno i dwukierunkowa;

 2. Ćwiczenia wypowiadania własnych komunikatów - zaznajomienie z zasadami skutecznej ekspresji;

 3. Bariery komunikacyjne;

 4. Nauka umiejętności precyzowania wypowiedzi, dostosowania się do stylu komunikacyjnego rozmówcy;

 5. Przyciąg­nie uwagi rozmówcy oraz umiejętne przekazywanie informacji zwrotnej;

 6. Sztuka aktywnego słuchania, oraz rola ekspresji, pseudosłuchanie i słuchanie prawdziwe;

 7. Bariery utrudniające uważne słuchanie;

 8. Mowa ciała.

 

Zakres zadań wykonawcy:

 1. Ustalenie z Zamawiającym szczegółowego harmonogramu zajęć;

 2. Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu na minimum 3 dni przed rozpoczęciem treningu szczegółowego programu treningu;

 3. Opracowanie i przekazanie zamawiającemu, nie później niż na 3 dni przed treningiem, materiałów szkoleniowych w wersji elektronicznej;

 4. Zapewnienie trenerów, przy założeniu, że zajęcia prowadzone muszą być w każdej z grup przez jednego trenera, spełniającego wymogi opisane w niniejszym Ogłoszeniu.

 5. Przeprowadzenie, według wytycznych Zamawiającego, wstępnej i końcowej oceny kompetencji uczestników szkolenia;

 6. Przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 16 godzin/grupa, zgodnie z programem opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez zamawiającego.

 7. Bieżące wypełnianie dokumentacji treningu

 8. Zapewnienie sal szkoleniowych

 9. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom w czasie zajęć;

 10. Zapewnienie uczestnikom materiałów szkoleniowych;

 11. Prowadzenie imiennej listy obecności uczestników oraz przekazanie jej Zamawiającemu na zakończenie treningu;

 12. Przekazanie uczestnikom po zakończeniu treningu imiennych certyfikatów.

 

 

 

 1. TERMINY I LICZBA UCZESTNIKÓW

 

1) Pierwszy trening - nie później niż 15 czerwca 2020;

2) Drugi trening - nie później niż 15 czerwca 2021;

3) Trzeci trening - nie później niż 30 września 2021;

 

 1. WYMAGANIA WOBEC USŁUG HOTELOWYCH

 1. Hotel posiada kategorię/standard co najmniej 3* (słownie: trzy gwiazdki).

 2. Zamawiający przewiduje, że w ramach każdego z wyjazdów z zakwaterowania skorzysta 14 osób (w tym uczestnicy -10 osób, opiekunowie - 2 osoby, oraz trenerzy - 2 osoby). Zakwaterowanie w pokojach 1-2-osobowych (trenerzy i opiekunowie), oraz 1-, lub 2-osobowych (uczestnicy). Pokoje jednoosobowe dla uczestników będą wymagane w przypadku nieparzystej liczby osób danej płci. Wykonawca każdorazowo zapewnia do dyspozycji Zamawiającego min. 3 pokoje jednoosobowe. W pokojach 2-osobowych zapewnione są osobne łóżka. Pokoje wyposażone w łazienki.

 3. Cena pokoju musi uwzględniać wszelkie dodatkowe opłaty (klimatyczne/uzdrowiskowe lub inne wymagane).

 4. Hotel pozbawiony jest barier architektonicznych w stosunku do osób niepełnosprawnych ruchowo.

 5. Hotel zakwateruje uczestników szkolenia zgodnie z wytycznymi, które zostaną przekazane przez Zamawiającego na min. 3 dni przed terminem warsztatu.

 6. Hotel posiada przy/w budynku i udostępni nieodpłatnie parking.

 7. Hotel w swoim wyposażeniu, w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia posiada i udostępni nieodpłatnie uczestnikom przedmiotu zamówienia dostęp do Internetu oraz strefę rekreacyjną (w tym np. basen, jacuzzi, siłownię, itp.).

 

 1. WYMAGANIA WOBEC USŁUG RESTAURACYJNYCH

 1. Usługi restauracyjne obejmują: serwis kawowy, 2 śniadania, 2 obiady oraz 2 kolacje zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w części VI.

 2. Hotel zapewni w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia dla każdej z aktualnie odbywających szkolenie grup serwisy kawowe pierwszego i drugiego dnia, zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w części VI, obejmujące: kawę (dla trenerów i opiekunów), herbatę, wodę mineralną, soki/napoje, bufet cukierniczy, owoce.

 3. Serwis kawowy zlokalizowany będzie w bezpośrednim sąsiedztwie sal konferencyjnych.

 4. Hotel posiada odpowiednie zaplecze (kuchnie, restaurację), umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia w zakresie wyżywienia.

 5. Hotel posiada restaurację zapewniającą realizację przedmiotu zamówienia w zakresie wyżywienia - jednorazowo dla min. 20 osób (nie jest możliwa realizacja wyżywienia w systemie „na zmiany").

 6. Świadczenie usług żywienia powinno się odbywać wg ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2019 poz. 1252).

 7. Posiłki muszą być przygotowywane w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia - catering nie jest możliwy.

 8. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia.

 9. Hotel powinien w codziennym jadłospisie uwzględnić produkty ze wszystkich grup: produkty zbożowe, warzywa i owoce, mleko i jego przetwory, produkty dostarczające pełnowartościowego białka. Zasada urozmaicenia powinna dotyczyć wszystkich posiłków.

 10. Na życzenie Zamawiającego Hotel uwzględni w menu dania dietetyczne (np. dania spełniające wymogi diety bezglutenowej, bezmięsnej, itp.).

Śniadanie: różne rodzaje pieczywa, wędlina, sery, dżem, jajecznica, naleśniki lub parówki, musli, świeże pomidory, sałata, ogórki, mleko, kawa, herbata, napoje zimne niegazowane. Posiłek musi zawierać propozycję dań mięsnych i wegetariańskich.

 

Obiad: dwie zupy do wyboru, do wyboru danie mięsne smażone lub danie mięsne gotowane lub ryba. Ziemniaki, lub frytki lub ryż. Warzywa gotowane lub zestaw surówek. Ciasto, kawa, herbata, woda mineralna.

 

Kolacja: różne rodzaje pieczywa, wędlina, sery, dżem, jajecznica, naleśniki lub parówki, musli, świeże pomidory, sałata, ogórki, mleko, kawa, herbata, napoje zimne niegazowane. Posiłek musi zawierać propozycję dań mięsnych i wegetariańskich

 

 1. RAMOWY HARMONOGRAM

Dzień przyjazdu

19:00-20:30 przyjazd uczestników do hotelu, rejestracja uczestników

I dzień szkolenia

7.00 - 9.00 Śniadanie (w formie bufetu)

9.00 - 9.30 Rozpoczęcie szkolenia

9.30 - 11.00 Szkolenie

11.00 - 11.30 Przerwa

11.30 - 13.30 Szkolenie

13.30 - 14.30 Obiad (w formie bufetu)

14.30 - 15.30 Szkolenie

15.30 - 16.00 Przerwa

16.00 - 17.30 Szkolenie

17:30 - 18:30 Kolacja

II dzień szkolenia

7.00 - 9.00 Śniadanie (w formie bufetu)

9.00 - 10.30 Szkolenie

10.30 - 11.00 Przerwa

11.00 - 12.30 Szkolenie

12.30 - 13.30 Obiad (w formie bufetu)

13.30 - 15.00 Szkolenie

15.00 - 15.30 Przerwa

15.30 - 17.00 Szkolenie

17.00 - 17.30 Wyjazd uczestników

 

 1. WYMAGANIA WOBEC SAL KONFERENCYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ

 

 1. Hotel posiada w swojej siedzibie i wynajmie Zamawiającemu sale konferencyjne umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia. Dla każdej z grup należy przewidzieć jedną salę.

 2. Sale konferencyjne zostaną udostępnione Zamawiającemu celem rozstawienia sprzętu i materiałów szkoleniowych w każdym dniu, gdy odbywają się szkolenia (patrz część III i VI) na minimum godzinę przed rozpoczęciem zajęć.

 3. Sale konferencyjne powinny spełniać następujące standardy:

 1. są salami konferencyjnymi, a nie salami przystosowanymi do obrad np. stołówką,

 2. są salami klimatyzowanymi,

 3. wymagane jest ogrzewanie sali w okresie zimowym i zaplecze sanitarne

 4. sale muszą posiadać możliwość zaciemnienia,

 5. ustawienia sal dla określonej liczby osób będzie komfortowe, zgodne z wytycznymi BHP,

 6. sale konferencyjne są wyposażone w sprzęt komputerowy i audiowizualny (laptopy, rzutniki multimedialne z możliwością podłączenia do komputera), mikrofony bezprzewodowe, nagłośnienie, ekrany, flipcharty, itp.

 7. Należy uwzględnić, że każdy z programów szkoleń przewiduje pracę w kilku zespołach zadaniowych. W związku z tym sale muszą mieć możliwość zmiany ustawienia stolików i krzeseł w celu pracy w zespołach zadaniowych.

 1. W cenę sal wliczone są:

 1. obsługa techniczna,

 2. oznakowanie sal,

 3. mikrofony bezprzewodowe,

 4. nagłośnienie sal,

 5. laptopy i projektory multimedialne,

 6. flipcharty, papier do flipchartów,

 7. markery,

 8. ekrany,

 9. dostęp do Internetu.

 1. W razie awarii sprzętu, Hotel zobowiązuje się go wymienić na sprawny w ciągu 15 minut od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY W RAMACH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Hotel zobowiązany jest wskazać 1 osobę koordynującą realizację wszystkich usług w ramach przedmiotu zamówienia. W trakcie trwania szkoleń wskazany koordynator będzie obecny i dyspozycyjny w miejscu ich realizacji.

 2. Zamawiający i Hotel będą kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonicznie oraz osobiście przed i w trakcie trwania szkoleń w sprawie szczegółów ich realizacji.

 3. Przed rozpoczęciem realizacji usługi Zamawiający spotka się z koordynatorem wskazanym przez Wykonawcę na miejscu realizacji usług w celu ustalenia szczegółów współpracy i zapoznania się z obiektem, w terminie dogodnym dla każdej ze stron.

 4. Zamawiający może na 2 dni przed terminem szkolenia dostarczyć na miejsce realizacji szkolenia materiały szkoleniowe i promocyjne, które Hotel zobowiązany jest nieodpłatnie zmagazynować.

 5. Zamawiający przewiduje możliwość wykonania podczas szkolenia dokumentacji fotograficznej i/lub filmowej na terenie obiektu.

 6. Hotel zobowiązany jest do terminowej realizacji usług.

 7. Hotel zapewnia niezmienność cen podanych w ofercie przez cały okres realizacji zamówienia.

 8. Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie Hotelu o zapewnieniu w terminach podanych przez Wykonawcę niezbędnej bazy i infrastruktury służącej realizacji przedmiotu zamówienia. Nie dołączenie do oferty oświadczenia skutkować będzie odrzuceniem oferty.

 

 

 

 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU I OPIEKUNÓW

 1. Wykonawca zapewnia transport uczestników i ich opiekunów z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty oraz z miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty do miejsca zamieszkania w terminach i godzinach umożliwiających zrealizowanie założeń wskazanych w pkt VI.

 2. Wykonawca zapewnia uczestnikom opiekę podczas wsiadania, wysiadania i przewozu przez osobę pełnoletnią, inną niż kierowca środka transportu.

 3. Zamawiający wymaga, aby usługi transportowe były wykonywane przez osoby (kierowców) posiadające wszystkie niezbędne uprawnienia do transportu drogowego osób. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w dokumenty potwierdzające posiadanie tych uprawnień, a Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego te dokumenty udostępnić.

 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał usługę transportową przy pomocy pojazdów przeznaczonych do przewozu osób. Pojazdy przeznaczone do wykonywania tej usługi muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa przewidziane w obowiązujących przepisach, wymagane dla przewozu osób i poruszania się po drogach publicznych. Pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC i NW. Ponadto, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu w te dokumenty, a Wykonawca jest obowiązany na każde żądanie Zamawiającego je udostępnić.

 5. Zamawiający wymaga, aby zapewnione przez Wykonawcę środki transportu dostosowane były do przewozu osób niepełnosprawnych.

 6. Przewidywana liczba osób, którym należy zapewnić transport została podana w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków transportu wymaganych przy przewozie takiej liczby osób, jak podano w Ogloszeniu.

 7. Wykonawca zapewnia trzech, posiadających odpowiednie wykształcenie oraz doświadczenie opiekunów uczestników zajęć (osoby niepełnosprawne).

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

 2. Oferty porównywane będą ze sobą. W ramach zadania zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów.

 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:

 1. Cena brutto - 95 %

 2. Kryterium społeczne - 5 %

 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.

 3. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:

 1. Punkty za cenę (maksymalnie 95 pkt., przy czym 1%=1pkt)

Punkty za cenę zostaną obliczone wg następującego wzoru:

 

0x01 graphic

 1. Kryterium społeczne (maksymalnie 5 punktów)

Punkty zostaną przyznane na podstawie zadeklarowanej przez Wykonawcę
-
w Ofercie (Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) - ilości osób niepełnosprawnych, które będą bezpośrednio realizowały usługi objęte zamówieniem - zgodnie z poniższymi założeniami:

 1. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że osoby niepełnosprawne nie będą bezpośrednio realizowały usług objętych zamówieniem - jego oferta otrzyma 0 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

 2. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że 1 osoba niepełnosprawna będzie bezpośrednio realizowała usługi objęte zamówieniem - jego oferta otrzyma 1 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

 3. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że 2 osoby niepełnosprawne będą bezpośrednio realizowały usługi objęte zamówieniem - jego oferta otrzyma 2 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

 4. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że 3 osoby niepełnosprawne będą bezpośrednio realizowały usługi objęte zamówieniem - jego oferta otrzyma 3 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

 5. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że 4 osoby niepełnosprawne będą bezpośrednio realizowały usługi objęte zamówieniem - jego oferta otrzyma 4 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

 6. jeżeli Wykonawca zadeklaruje, że 5 osób niepełnosprawnych będzie bezpośrednio realizowało usługi objęte zamówieniem - jego oferta otrzyma 5 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”,

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnej ilości osób niepełnosprawnych, które będą realizowały usługi objęte zamówieniem (tj. nie wypełni w tym zakresie Oferty - Załącznik nr 1 do Ogłoszenia) - Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zadeklarował, że osoby niepełnosprawne nie będą realizowały
usług objętych zamówieniem. W tych okolicznościach oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w kryterium „Kryterium społeczne”. Uzyskanie przez Wykonawcę 0 pkt w tym kryterium nie będzie skutkowało odrzuceniem jego oferty w postępowaniu.

 

 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. W przypadku gdy jest dwie i więcej ofert, które uzyskają tą samą ilość punktów za najkorzystniejszą przyjmuję się tę w której cena jest niższa.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą.

 

 

 

 

 

……………………………………….

Podpis Zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

Numer procedury: …………………….

 

 

 

...............................................

/pieczęć Wykonawcy/

OFERTA

 

Nazwa firmy .................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................. adres ...........................................................................

wpisaną do rejestru w ........................................ pod numerem ...................................................

posiadająca REGON ........................................... NIP..............................................................

oferta na:

 

organizację wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci

 

LP

Nazwa

Cena NETTO za uczestnika

Cena NETTO za 10 uczestników

Cena BRUTTO za 10 uczestników

1

Warsztat wyjazdowy nr 1

 

 

........... PLN

........... PLN

2

Warsztat wyjazdowy nr 2

 

 

........... PLN

........... PLN

3

Warsztat wyjazdowy nr 3

 

 

........... PLN

........... PLN

 

RAZEM:

Cena netto / brutto

 

................................... netto

 

................................. brutto

PLN

 

Cena netto słownie: ………………………………….......…………………………………..

Cena brutto słownie: ………………………………….......…………………………………..

Wyjazd 1:

Nazwa hotelu ………………………

Adres hotelu …………………………

Standard hotelu: …………………….

Wyjazd 2:

Nazwa hotelu ………………………

Adres hotelu …………………………

Standard hotelu: …………………….

Wyjazd 3:

Nazwa hotelu ………………………

Adres hotelu …………………………

Standard hotelu: …………………….

Ilość osób niepełnosprawnych, które będą bezpośrednio realizowały usługi objęte zamówieniem …………..

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizowany będzie zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu.

 

 1. Oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu,

 • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,

 • akceptujemy wskazany w Ogłoszeniu czas związania ofertą,

 • akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 1. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

 

Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od momentu doręczenia faktury za dany wyjazd wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogłoszeniu.

 

Posiadamy konto w (nazwa banku) .............................................................................................................

Numer rachunku bankowego .............................................................................................................

 

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

Imię i nazwisko ..........................................................................

tel. .................................... fax. ....................................... e-mail .....................................................

 • W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. .......................................................................... 2. .......................................................................

 • Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

 • Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

 

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem.

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy. .

 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia będziemy wykonywać sami/przy udziale podwykonawców.

 

Poniżej podajemy części zamówienia, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom oraz wykaz firm podwykonawców, którym wykonanie w/w części zamówienia:

 

LP

 

Firma podwykonawcy

(nazwa, adres, NIP)

Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

 

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne..

 

Załącznikami do formularza oferty są:

 1. Dokumenty wymagane zgodnie z Ogłoszeniem.

 2. Załączniki wymienione w Ogłoszenieu.

 

……………………………………… ……………………………….

/miejscowość data/ /podpis Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numer procedury:

Załącznik nr 2

 

……………………………

/pieczęć wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE

 

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o PZP na:

organizację wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci

w imieniu Wykonawcy : .......................................................................................................................................................

oświadczam, że zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, że Wykonawca, którego reprezentuję na dzień składania ofert wykazuje brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania:

 1. wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

 2. wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

 1. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1950) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1468),

 2. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

 3. skarbowe,

 4. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

 1. wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

 2. wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

 3. wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

 4. wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 5. wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

 6. wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

 7. wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

 8. wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2019 poz. 628);

 9. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

 10. wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 369), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 1. Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 498).

 

 

 

 

………………………….. ………………………………………………..

miejscowość, data (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

ik nr 3

 

 

 

0x08 graphic

 

 

 

 

Załącznik 3

WYKAZ USŁUG WYKONANYCH

 

 

oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonaliśmy należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, następujące usługi odpowiadające wymaganiom zawartym w ogłoszeniu o zamówieniu:

 

Nr kol.

1

2

3

Lp.

Nazwa i opis usługi
(w tym: określenie rodzaju, przedmiotu i zakresu usługi)

Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunków opisanych w pkt. 23 ppkt 1 lit. a) Ogłoszenia

Termin realizacji

Podać okres
od (m-c/rok)
do (m-c/rok)

Nazwa zleceniodawcy, dokładny adres siedziby oraz telefon kontaktowy

1

 

 

 

2

 

 

 

UWAGA! Wykonawca do każdej z wykazanych usług musi dołączyć dowody potwierdzające, ich należyte wykonanie.

 

 

.................................. , dnia ......................

…….………......................................................... (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

0x08 graphic

 

 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

 

Trener : .......................................................................... (imię i nazwisko)

Wykształcenie, dodatkowe certyfikaty: ………………………………………………………………………………………………..

Doświadczenie w zakresie szkoleń z zakresu tematycznego objętego zamówieniem w ramach zadania (na potrzeby wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu

Lp.

Dane szkolonego podmiotu: nazwa, adres, telefon kontaktowy

Termin i zakres szkolenia (Uzupełnić w sposób wskazujący na spełnianie warunków opisanych w pkt. 23 ppkt 1 lit. b) Ogłoszenia)

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

.................................. , dnia ......................

…….………......................................................... (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

 

 

0x08 graphic

 

UMOWA Nr ……………….

 

Zawarta w dniu ......................................... roku w Stargardzie pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Generała Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard, NIP: 854 - 222- 86 -20, reprezentowanym przez:

…………………………………:

 

zwanym dalej Zamawiającym,

a:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

REGON/NIP/: ……………………………………………. zwanym dalej: Wykonawcą.

§ 1

 1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci realizowanych w ramach projektu „Rodzina - najlepszą inwestycją” zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 2. Miejsce wykonywania usług, o których mowa w ust. 1 jest:

 1. ..................................................;

 2. ..................................................;

 3. ..................................................;

 1. Termin realizacji umowy - od dnia podpisania do dnia 30.09.2021 r., zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony umowy.

 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa oferta Wykonawcy stanowiąca integralną część niniejszej umowy (załącznik nr 1) oraz Ogłoszenie o zamówieniu stanowiące załącznik nr 2 do umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia 3 warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w wymiarze 16 godzin każde zgodnie z harmonogramem o którym mowa w pkt 3.

 4. W przypadku, gdy w trakcie wykonywania przedmiotu umowy Wykonawca, lub zapewnieni przez niego Trenerzy w związku z jej wykonywaniem opracują materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), w zakres przedmiotu umowy wchodzi również przeniesienie na rzecz Zamawiającego autorskich praw majątkowych do tych materiałów.

 5. Usługi, o których mowa w ust. 5 wykonywane będą przez:

…………….,

……………………

Zwanych w treści umowy „Trenerami”

 1. Wykonawca zapewnia transport uczestników i ich opiekunów z siedziby COPOW do miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty oraz z miejsca, gdzie będą odbywać się warsztaty do siedziby COPOW w terminach i godzinach umożliwiających dotrzymanie harmonogramu, o którym mowa w ust. 3.

 2. Wykonawca zakwateruje uczestników szkolenia zgodnie z wytycznymi, które zostaną przekazane przez Zamawiającego na min. 3 dni przed terminem danego warsztatu. Rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywistego zużycia (konsumpcji) pokoi i wyżywienia, z zastrzeżeniem, że cena za uczestnika określona w § 2 ust. 1 jest stała i nie podlega zmianom.

 3. Wykonawca zapewni zakwaterowanie oraz wyżywienie w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami określonymi w Ogłoszeniu. Zakwaterowanie oraz wyżywienie znajdują się w tym samym budynku.

 4. Świadczenie usług żywienia powinno odbywać się wg ustawy z dnia 25.08.2006 r.
  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2019 poz. 1252).

 5. Wyżywienie powinno spełniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności
  i Żywienia.

 6. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia co najmniej ….. osób niepełnosprawnych, przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Obowiązek zatrudnienia wskazanych osób dotyczy całego okresu realizacji przedmiotu umowy.

 

§ 2

 1. Cena za realizację niniejszej umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi: ………… PLN brutto (słownie brutto: ……….................................................………) za 1 uczestnika, tj. maksymalnie ……………….. PLN brutto.

 2. Ceny za uczestnika podane w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy są stałe i pozostają niezmienne przez okres obowiązywania umowy i zawierają wszystkie składniki cenotwórcze, w szczególności:

 1. usługi transportowe

 2. hotelarskie usługi noclegowe,

 3. usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,

 4. obsługę kelnerską, w tym sprzątanie po podaniu posiłków,

 5. koszt sali konferencyjnej

 6. opłaty klimatyczne/uzdrowiskowe lub inne, o ile są wymagane,

 7. zapewnienie przeprowadzenia warsztatów przez Trenerów

 8. zapewnienie materiałów dydaktycznych

 9. inne świadczenia Wykonawcy wskazane w Ogłoszeniu,

 10. podatek od towarów i usług VAT.

 1. Koszty wszelkich usług dodatkowych typu: mini bar, telefony, usługi pralnicze, indywidualne rachunki gastronomiczne i barowe są pokrywane indywidualnie przez Uczestników na zasadach obowiązujących u Wykonawcy. Kosztów tych nie pokrywa Zamawiający. Zamawiający obowiązany jest poinformować Uczestników o warunkach korzystania z usług dodatkowych.

 2. Wykonawca nie ma prawa zbywania wierzytelności wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 3. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

§ 3

 1. Wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 2. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające należyte wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 Umowy.

 3. Wykonawca oświadcza, że Trenerzy posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności umożliwiające należyte wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 Umowy.

 4. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zasadami równości szans kobiet i mężczyzn w projektach EFS obowiązującymi w ramach projektu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 5. Wykonawca oświadcza, że całość majątkowych praw autorskich do materiałów, o których mowa w § 1 ust. 6 stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) przenosi na Zamawiającego, w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

 6. Wraz z przeniesieniem na Zamawiającego praw majątkowych do materiałów, Wykonawca przenosi własność nośników, na których dzieło zostało zapisane.

 7. Zamawiający uzyskuje prawo do korzystania z dzieła na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),

 2. digitalizacja,

 3. wprowadzenie do pamięci komputera,

 4. sporządzenie wydruku komputerowego,

 5. zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,

 6. wprowadzenie do obrotu,

 7. nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,

 8. wprowadzanie w całości lub części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce,

wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

 1. Strony oświadczają, że korzystanie przez Zamawiającego z dzieła, o którym mowa w tej Umowie, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w ust. 7 tego paragrafu, następuje
  w ramach ustalonego wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1.

 2. W związku z zawarciem niniejszej umowy Zamawiający powierza dostęp do informacji i danych osobowych, których jest administratorem  w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego wykonania i realizacji postanowień umowy. Upoważnienie ważne jest w okresie obowiązywania umowy.

 3. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe wyłącznie
  w zakresie określonym w umowie i wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie lub w celu innym, niż wyraźne wskazane w postanowieniach niniejszej umowy, w tym w § 1.

 4. Wykonawca przy przetwarzaniu danych osobowych zapewnia realizację wymogów,
  w tym w zakresie ochrony danych osobowych, określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji  i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia.

 6. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji postanowień umowy z zachowaniem należytej staranności, jak również zabezpieczenia i zachowania w tajemnicy - zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu - wszelkich informacji i danych osobowych, nie będących jawnymi, do których uzyska dostęp w związku z realizacją umowy.

 7. Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonania umowy oraz przetwarzania danych osobowych, do których uzyska dostęp Wykonawca, a także żądania od Wykonawcy złożenia pisemnych wyjaśnień w tym zakresie.

 8. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w ust. 11,12, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. przepisów.

 

§ 4

 1. Płatność będzie realizowana ma podstawie faktury VAT wystawionej za dany wyjazd, z terminem płatności 21 dni, przelewem na konto Wykonawcy w banku: .....................................................................................

na nr konta:....................................................................................................

 1. Płatność faktury VAT uwarunkowana będzie potwierdzeniem należytego wykonania usługi przez pracownika Zamawiającego.

 2. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 5

 1. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy jest:

- ............................................ tel. ........................ fax. ..................... e-mail. .............................

 1. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest:

- ............................................ tel. ........................ fax. ..................... e-mail. .............................

§ 6

 1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić kary umowne w przypadku:

  1. wykonywania przedmiotu umowy niezgodnie z jej postanowieniami, w wysokości 3% za każdy stwierdzony przypadek, licząc od wartości całkowitego wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1,

  2. W przypadku stwierdzenia uchybienia, polegającego na wykonywaniu przedmiotu umowy przez mniejszą liczbę osób niepełnosprawnych niż określona w § 1 ust. 13 umowy, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień, w którym wystąpiło uchybienie.

  3. z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub rozwiązania umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 25 % całkowitego wynagrodzenia umownego określonego w § 2 ust. 1.

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego, gdyby wielkość poniesionej szkody przewyższała wysokość uzyskanych kar umownych.

 2. Na naliczone kary umowne Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

 3. Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.

§ 6

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonywania bądź nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Zamawiający wzywa Wykonawcę do wykonywania bądź jej należytego wykonywania, wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.

 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy, o jakim mowa w ust. 1,2 Wykonawca może żądać wynagrodzenia jedynie za część umowy należycie wykonaną do daty odstąpienia.

§ 7

 1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do niniejszej Umowy
  w przypadku:

   1. zmian Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r.,

   2. zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

   3. gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

   4. w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej Umowie

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8

 1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

 

 

....................................................................... ................................................................

(Zamawiający) (Wykonawca)

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6

 

 

Numer procedury: ………………………

INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Stargardzki - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, ul. Generała Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na organizację wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci w projekcie: „Rodzina - najlepszą inwestycjąprowadzonym w trybie art. 138o ustawy pzp;

 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) dalej „ustawa pzp”;

 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp;

 • odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy oraz umowy dofinansowania (jeżeli dotyczy),

 • ww. dane osobowe będą przechowywane odpowiednio:

 • przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo przez cały czas trwania umowy i okres jej rozliczania - jeżeli czas trwania i rozliczenia umowy przekracza 4 lata; 

 • przez okres, o którym mowa w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego nr 1303/2013 z dnia 17.12.2013 r. w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE;

 • do czasu przeprowadzania archiwizacji dokumentacji - w zakresie określonym w przepisach
  o archiwizacji,

     • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

     • osoba fizyczna, której dane osobowe dotyczą posiada:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do ww. danych osobowych. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania ww. danych osobowych (skorzystanie
  z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
  w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach
  do protokołu, zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

     • osobie fizycznej, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7

 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Nr ……………….

 

Zawarta w dniu ……………… roku w Szczecinie pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Generała Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard, NIP: 854 - 222- 86 -20, reprezentowanym przez:

…………………………………

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………….., reprezentowaną przez:

………………………

zwaną dalej: Wykonawcą.

Wspólnie zaś Stronami

 

PREAMBUŁA

W związku z faktem zawarcia przez Strony umowy podstawowej, na mocy której Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji wyjazdowych treningów komunikacji dla dzieci realizowanych w ramach projektu „Rodzina - najlepszą inwestycją” zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych Uczestników (Beneficjentów ostatecznych) w zakresie niezbędnym do jej realizacji, tj:

 

§ 1

 1. Na podstawie umowy ………………… zawartej w celu realizacji projektu „Rodzina najlepszą inwestycwspółfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym zawartej dnia 3 czerwca 2019 pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Instytucją Pośredniczącą oraz na podstawie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO (GDPR), Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych, w imieniu i na rzecz Właściwego Administratora danych osobowych, na warunkach opisanych w niniejszym paragrafie.

 2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 - dane osobowe są niezbędne dla realizacji RPO WZ 2014-2020 na podstawie:

  1. w odniesieniu do zbioru „Projekty RPO WZ 2014-2020”:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),

 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),

 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);

  1. w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:

 1. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,

 2. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,

 3. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431),

 4. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).

 1. Zamawiający odebrał od uczestnika Projektu oświadczenie, umożliwiające jego udział w Projekcie. Oświadczenia przechowuje Zamawiający w swojej siedzibie lub w innym miejscu, w którym są zlokalizowane dokumenty związane z Projektem.

 2. Powierzone dane osobowe mogą być przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji umowy, o której mowa w Preambule, w szczególności udzielania wsparcia uczestnikom Projektu, ewaluacji, monitoringu, kontroli, audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w ramach Programu.

 3. Przy przetwarzaniu danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym paragrafie, przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), a także z obowiązującymi u Zamawiającego Polityką bezpieczeństwa ochrony danych osobowych oraz Instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych i zobowiązuję się do przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych określonych w tych dokumentach.

 4. Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania powierzonych danych osobowych.

 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu przetwarzania danych osobowych oraz zastosowania - wynikających z przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - niezbędnych wymogów w celu ochrony przedmiotowych danych, do których uzyska dostęp w związku z realizacją powierzonych zadań przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, w stopniu odpowiednim do obowiązków związanych z przetwarzaniem przedmiotowych danych. Ma również obowiązek naprawienia szkody z tytułu naruszenia zasad przetwarzania informacji  i danych osobowych w przypadku ich zaistnienia..

 6. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych przygotowuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym w szczególności politykę bezpieczeństwa oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.

 7. Do przetwarzania danych osobowych mogą być dopuszczone jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę, posiadające imienne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych.

 8. Imienne upoważnienia, o których mowa w ust. 9, są ważne do dnia odwołania, nie dłużej jednak niż do dnia zakończenia realizacji umowy, o której mowa w Preambule. Upoważnienie wygasa z chwilą ustania stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z osobą wskazaną w ust. 9. Wykonawca winien posiadać przynajmniej jedną osobę legitymującą się imiennym upoważnieniem do przetwarzania danych osobowych odpowiedzialną za nadzór nad zarchiwizowaną dokumentacją do dnia, o którym mowa w ust. 10.

 9. Wykonawca prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
  w związku z wykonywaniem umowy.

 10. Zamawiający umocowuje Wykonawcę do określenia wzoru upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz wzoru odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych przez podmioty, o których mowa w ust. 9.

 11. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonywania wobec osób, których dane dotyczą, obowiązków informacyjnych wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 12. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu poufności danych osobowych przetwarzanych przez mające do nich dostęp osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

 13. Wykonawca przeprowadził analizę ryzyka przetwarzania powierzonych Danych, udostępnił ją Zamawiającemu i stosuje się do jej wyników, co do organizacyjnych i technicznych środków ochrony danych.

 14. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o:

 1. wszelkich przypadkach naruszenia tajemnicy danych osobowych lub o ich niewłaściwym użyciu;

 2. wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed urzędami państwowymi, policją lub przed sądem;

 3. o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Zamawiającemu uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Zamawiającego ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Zamawiającemu spełnienie obowiązku powiadomienia organ nadzoru

 4. wynikach kontroli prowadzonych przez podmioty uprawnione w zakresie przetwarzania danych osobowych wraz z informacją na temat zastosowania się do wydanych zaleceń, o których mowa w ust. 21.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej lub Instytucji Zarządzającej, na każde ich żądanie, informacji na temat przetwarzania danych osobowych, o których mowa w niniejszym paragrafie, a w szczególności niezwłocznego przekazywania informacji o każdym przypadku naruszenia przez niego i osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych osobowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych.

 2. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nie upoważnionym, w miejscach, w których są przetwarzane powierzone dane osobowe, dokonanie kontroli zgodności przetwarzania powierzonych danych osobowych z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz z umową. Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia kontroli powinno być przekazane podmiotowi kontrolowanemu, co najmniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kontroli.

 3. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą lub Instytucję Zarządzającą wiadomości
  o rażącym naruszeniu przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, z rozporządzenia MSWiA lub z umowy, Wykonawca umożliwi Zamawiającemu, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotom przez nieupoważnionym dokonanie niezapowiedzianej kontroli, w celu określonym w ust. 18.

 4. Kontrolerzy Zamawiającego, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Zarządzającej lub podmiotów przez nie upoważnionych, mają w szczególności prawo:

 1. wstępu, w godzinach pracy Wykonawcy, za okazaniem imiennego upoważnienia, do pomieszczenia, w którym jest zlokalizowany zbiór powierzonych do przetwarzania danych osobowych, oraz pomieszczenia, w którym są przetwarzane powierzone dane osobowe i przeprowadzenia niezbędnych badań lub innych czynności kontrolnych w celu oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000), oraz z umową;

 2. żądać złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

 3. wglądu do wszelkich dokumentów i wszelkich danych mających bezpośredni związek z przedmiotem kontroli oraz sporządzania ich kopii;

 4. przeprowadzania oględzin urządzeń, nośników oraz systemu informatycznego służącego
  do przetwarzania danych osobowych.

 1. Wykonawca zobowiązuje się zastosować zalecenia dotyczące poprawy jakości zabezpieczenia danych osobowych oraz sposobu ich przetwarzania sporządzone w wyniku kontroli przeprowadzonych przez Zamawiającego, Instytucję Pośredniczącą, Instytucję Zarządzającą lub przez podmioty przez nie upoważnione albo przez inne instytucje upoważnione do kontroli na podstawie odrębnych przepisów.

 2. Przepisy ust. 1-21 stosuje się odpowiednio do przetwarzania danych osobowych przez podwykonawców.

 3. W przypadku naruszenia przepisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie którego Zamawiający zostanie zobowiązany do zapłaty odszkodowania, innej należności lub ukarany grzywną, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego ww. koszty związane z zapłatą ww. odszkodowań, innych należności lub grzywien a także koszty ewentualnego postępowania toczącego się w związku z naruszeniem ww. przepisów.

 4. Z chwilą rozwiązania Umowy Wykonawca nie ma prawa do dalszego przetwarzania powierzonych Danych i jest zobowiązany do:

 1. usunięcia Danych,

 2. usunięcia wszelkich ich istniejących kopii lub zwrotu Danych, chyba że Zamawiający postanowi inaczej lub prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują dalej przechowywanie Danych.

 3. Strony uzgodnią sposób usunięcia Danych odrębnym dokumentem w ciągu 30 dni od zawarcia Umowy Powierzenia. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 i 2., Przetwarzający złoży Administratorowi pisemne oświadczenie potwierdzające trwałe usunięcie wszystkich Danych

 

§ 2

 1. W sprawach spornych strony mogą zwrócić się do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy Powierzenia a Umowy Podstawowej, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Powierzenia. Oznacza to także, że kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą należy regulować poprzez zmiany niniejszej Umowy lub w wykonaniu jej postanowień.

 4. Umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy Podstawowej.

 

§ 3

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

 

....................................................................... ................................................................

(Zamawiający) (Wykonawca)

 

 

 

 

 

 

 

 

Niewłaściwe skreślić.

W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla właściwe

Niewłaściwe skreślić. W przypadku nie uzupełnienia punktu uznaje się, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie bez udziału podwykonawców.

Niewłaściwe skreślić.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

0x01 graphic

 

Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

 

Numer procedury: ………………………..

 

 

Numer procedury: ………………………….

 

Numer procedury: …………………………….

 

 

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 28.02.2020.10.51.14_trening_komunikacji_COPOW.doc 2020-02-28 10:51:14 1,2MB
Wynik postępowania
1 10.03.2020.13.26.42_komunikacji.pdf 2020-03-10 13:26:42 37,3KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zbigniew Kolenda 25-02-2020 15:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Kolenda 25-02-2020
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Kolenda 10-03-2020 13:26