Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Stargardzie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa zestawów środków (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) do placówek opiekuńczo wychowawczych realizowanych w ramach projektu "Rodzina - najlepszą inwestycją"

 

Nr sprawy: COPOW.0701.5.2020.Kl1

 

 

POWIAT STARGARDZKI –

Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie,

 ul. Generała Władysława Andersa 14,

 73-110 Stargard          

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

postępowanie zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

dostawa zestawów środków (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) do placówek opiekuńczo wychowawczych

 

realizowanych w ramach projektu

 

„Rodzina – najlepszą inwestycją”

 

zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.

 

 

Opracowano zgodnie z dokumentem „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 r. z 22 sierpnia 2019 r. – (dalej – wytyczne).

 

Wykaz załączników:

 

1.            Formularz cenowy – załącznik nr 1,

2.            Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – załącznik nr 2

3.            Wzór umowy – załącznik nr 3   

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów środków (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) do placówek opiekuńczo wychowawczych
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Oferty będą składane w oparciu o kryteria podane w niniejszej specyfikacji.

 

Warunki składania ofert

1.         Oferta musi być złożona, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub pisemnej, w języku polskim.  Wzór oferty określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ i musi być złożony na drukach zgodnych z wzorem.

2.         Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej,
nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3.         Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant spółki czy konsorcjum. Złożenie więcej niż jednej oferty przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert.

4.         Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.         Formularz oferty oraz wszystkie załączniki zostaną podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo winno być przedłożone wraz z ofertą.

6.         Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być napisane w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem oraz podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

7.         Każda zapisana strona oferty wraz z załącznikami powinna być ponumerowana i podpisana
lub parafowana.

8.         Wszelkie miejsca, które wypełnia Wykonawca, a w których Wykonawca naniesie zmiany, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

9.         Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw
do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć
w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego.

10.       Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.

11.       Informację o wyniku postępowania upubliczni się w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

12.       Na wniosek wykonawcy, który złożył ofertę, zamawiający udostępni wnioskodawcy protokół postępowania o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13.

13.       Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, dotyczących nazwy (firmy) oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

14.       Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153 z 2003r., poz. 1503, z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. składając ofertę zastrzegł, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

15.       Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym lub odrębnym dokumencie. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na życzenie każdego wnioskodawcy.

16.       Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej korespondencji elektronicznej z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

17.       Wszystkie dokumenty jawne tworzące ofertę powinny być dostarczone w jednej wiadomości.

18.       Dane umieszczone w ofercie mogą być przez zamawiającego weryfikowane. Stwierdzenie przez zamawiającego, w trakcie weryfikacji dokumentów, jakichkolwiek niezgodności ze stanem faktycznym, skutkuje odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia.

19.       Zamawiający przypomina, iż zgodnie z treścią art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, „(…)Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od instytucji dysponujących środkami publicznymi – zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

20.       Składający ofertę związany jest niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

21.       Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z postępowania wykluczeni zostają osoby / podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy tzn.:

a)  uczestniczą w spółce lub jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)  posiadają co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,

c)   pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)  pozostają z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

22.       Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

1)  będzie niezgodna z niniejszą SIWZ,

2)  jej złożenie będzie stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3)  będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)  zostanie złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

5)  będzie zawierała błędy w obliczeniu ceny,

6)  będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

24.       W toku oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

25.       Wykonawca winien złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami.

26.       Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

27.       Wykonawca / wykonawcy składają ofertę na własne ryzyko i własny koszt. Potencjalnym wykonawcom w przypadku unieważnienia postępowania nie przysługuje żadne wynagrodzenie za przygotowanie oferty.

28.       W formularzu ofertowym należy wpisać kwotę w złotych polskich. Wpisana wartość w formularzu ofertowym, powinna być kwotą brutto zawierającą wszystkie koszty ponoszone przez oferenta, związane z wykonaniem zadania (np. transport, montaż itp.).

30.       Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy przesłać na adres e-mail: pcpr@powiatstargardzki.pl (w tytule wiadomości należy podać: oferta, zakup zestawów środków) lub pocztą na adres Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Gen. Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard, koperta oznaczona: oferta, zakup zestawów środków

31.       Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej wpływu do Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w pkt. 30. Zamawiający przyjmuje ponadto wszelkie pisma w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku od godz. 8.30 do godziny 15.00.  Termin składania ofert upływa z dniem 20.11.2020 r., godz. 15:00.

32.       Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w pkt 30, zamawiający nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty. Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności za nieterminowe złożenie oferty w szczególności w sytuacji, gdy oferta nie zostanie dostarczona na adres e-mail wskazany w pkt 30.

33.       Oferty złożone po terminie Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia.

34.       Podanie wyników procedury odbędzie się niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej  w taki sposób, w jaki zostało upublicznione zapytanie ofertowe.

35.       Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Wojciech Bereszko, dostępny pod numerem telefonu + 48 501 780 695. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Postanowienia wspólne:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej dla dwóch mieszkań treningowych.

Miejsce dostawy: Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Gen. Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard,

Terminy: co miesiąc w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 zawsze do końca pierwszego tygodnia danego miesiąca.

Środki ochrony indywidualnej rozumie się rękawiczki, maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji rąk zgodnie ze specyfikacją określoną w tabeli

Poz.

Środki ochrony indywidualnej

Łączna ilość sztuk/

Opakowań na miesiąc

1

Bezpudrowe rękawice nitrylowe pakowane po 100 lub 50 szt rozmiar S

4 opakowania po 100 szt. lub 8 opakowań po 50 sztuk

 

Bezpudrowe rękawice nitrylowe pakowane po 100 lub 50 szt rozmiar M

2 opakowania po 100 szt. lub 8 opakowań po 50 sztuk

 

Bezpudrowe rękawice nitrylowe pakowane po 100 lub 50 szt rozmiar L

2 opakowania po 100 szt. lub 4 opakowania po 50 sztuk

2

Jednorazowe maseczki, wykonane z trzech warstw hipoalergicznej włókniny, charakteryzujące się wysokim stopniem filtracji BFE > 98% z drucikiem profilującym do nosa, wyrób medyczny klasy I, zgodnie z załącznikiem IX Dyrektywy Unii Europejskiej MDD 93/42/EWG, pakowane po 50 szt.

5 opakowań po 50 sztuk

3

Płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk 1000 ml pompka, Substancje czynne: etanol:  72 g/100 g produktu, pełne działanie wirusobójcze

 

8 opakowań po 1 litrze

 

 1. Wykonawca na własny koszt dostarczy środki ochrony opisane, co do rodzaju i ilości
  w przedmiocie zamówienia, do siedziby Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie.
 2. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe oraz spełniające warunki bezpieczeństwa zgodne z normami BHP, kompletne i gotowe do użycia i stosowania, a także muszą spełniać wymagania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.
 3. Zamawiający wymaga, aby każdy produkt dostarczony został w opakowaniu umożliwiającym jego identyfikację, bez konieczności naruszania opakowania. Uszkodzone i zniszczone opakowanie, upoważnia Zamawiającego do odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia opakowania wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na nowy w nieuszkodzonym opakowaniu.
 4. W przypadku wystąpienia w dokumentacji niniejszego postępowania opisów przedmiotu zamówienia, zawierających wskazanie np. znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, w tym w szczególności jednoznacznych nazw, wszystkie takie wskazania  i nazwy każdorazowo należy czytać z klauzulą „lub równoważne”  tj. o takich samych lub nie gorszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych.
 5. Niedopuszczalnym jest dostarczenie rękawiczek w opakowaniach zbiorczych, gdzie będzie zachodziła konieczność dzielenia zamówionego towaru zgodnie z indywidualnymi przydziałami.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nieodrzucone, złożone przez wykonawców nie podlegających wykluczeniu.
 2. Oferty porównywane będą ze sobą. W postępowaniu zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyska łącznie najwięcej punktów.
 3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
 1. Cena brutto – 100 %

 

 1. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów.
 2. Za najkorzystniejszą spośród złożonych ważnych i niepodlegających odrzuceniu ofert będzie oferta
  o najwyższej łącznej liczbie zdobytych punktów.
 3. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów:

 

Kryterium 1  będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:

                   Cena brutto  = [(Cn : Cb) x 100 %] x 100

     gdzie:

                Cn   -    cena najniższa (brutto)

                Cb   -    cena wynikająca z oferty badanej (brutto)

 

Maksymalną ilość punktów w obrębie kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 1. Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 2. W przypadku gdy jest dwie i więcej ofert, która uzyskają tę samą ilość punktów za najkorzystniejszą przyjmuje się tę w której cena jest niższa.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w szczególności w przypadku gdy oferta będzie opiewała na kwotę wyższą niż określona we wniosku o dofinansowanie.

 

Podpis zamawiającego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

...............................................

   /pieczęć Wykonawcy/

    OFERTA

 

Nazwa firmy .................................................................................................................................

z siedzibą w ............................................. adres ...........................................................................

wpisaną do rejestru w ........................................ pod numerem ...................................................

posiadająca REGON    ........................................... NIP..............................................................

oferta na:

dostawa środków ochrony indywidualnej

 

 

LP

 

nazwa

 

Cena jednostkowa netto

 

Ilość miesięcy

Wartość netto

1

Środki ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki płyny zgodnie z szczegółowym opisem zamówienia)

 

12

 

 

RAZEM:

Cena netto / brutto

 

................................... netto

 

................................. brutto

PLN

 

Cena netto słownie: ………………………………….......…………………………………..

Cena brutto słownie: ………………………………….......…………………………………..

 

Oświadczamy, że:

 • zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu,
 • uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji przedmiotu zamówienia,
 • akceptujemy wskazany w Ogłoszeniu czas związania ofertą,
 • akceptujemy wzór umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy
  na warunkach określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

 

Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny  i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert.

 

 

Wyrażamy zgodę na dokonanie płatności za przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych
od momentu doręczenia faktury za dany miesiąc wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami, zgodnie              z postanowieniami zawartymi w Ogłoszeniu.

 

Posiadamy konto w (nazwa banku) .............................................................................................................

Numer rachunku bankowego .............................................................................................................

 

 • Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w przedmiotowej sprawie jest:

Imię i nazwisko ..........................................................................

tel. .................................... fax. ....................................... e-mail .....................................................

 • W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisania umowy są:

1. ..........................................................................   2. .......................................................................

 • Oświadczamy, że zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 • Ofertę niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.

 

Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy[1] mikroprzedsiębiorstwem / małym przedsiębiorstwem / średnim przedsiębiorstwem[2].

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu- dotyczy/nie dotyczy. [3].

 

Oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera[4] informacji/-e stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa                   w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

 

Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zawarte są w następujących dokumentach:

.................................................................................

.................................................................................

 

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne..

 

Załącznikami do formularza oferty są:

1.            Stosowne pełnomocnictwo — w przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub gdy ofertę podpisuje pełnomocnik osoby fizycznej.

2.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 

 

 

………………………………………                                                                                                        ……………………………….

   /miejscowość data/                                                                                                               /podpis Wykonawcy/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2

 

……………………………

      /pieczęć wykonawcy/

 

OŚWIADCZENIE

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA*

Ja niżej podpisany

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Biorąc udział w postępowaniu na dostawa środków ochrony indywidualnej

do dwóch mieszkań treningowych tzw. „Inkubatorów” prowadzonych przez PCPR

będąc upoważnionym do reprezentowania Wykonawcy:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nr faksu ................................ ; Nr telefonu ...............................; e-mail ……………………….

przystępując do postępowania o udzielenie oświadczam, że:

  • nie uczestniczę w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej zamawiającego
  • nie posiadam co najmniej 10% udziałów lub akcji zamawiającego
  • nie pełnię funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
   u zamawiającego
  • nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki, lub kurateli – w stosunku do zamawiającego.
  • nie jestem pracownikiem partnera projektu

 

................................., dn. ..................... 2020 r.                                  .............................................................

                                                              (podpis osoby)

 

* w przypadku, gdy ofertę składa grupa osób fizycznych - oświadczenie składa każda osoba wchodząca w skład grupy wykonawców, w przypadku gdy ofertę składa firma oświadczenie składają osoby podpisujące ofertę

 

…………………………..                                                                     ………………………………………………..

 miejscowość, data                                                                             (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

 

 

 

 

ik nr 3

 

Załącznik nr 3

 

Numer procedury:

 

 

 

UMOWA Nr ……………….

 

Zawarta w dniu ......................................... roku w Stargardzie pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim - Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Stargardzie, ul. Generała Władysława Andersa 14, 73-110 Stargard, NIP: 854 – 222- 86 -20, reprezentowanym przez:

…………………………………:

 

zwanym dalej Zamawiającym, 

a:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

REGON/NIP/: …………………………………………….  zwanym dalej: Wykonawcą.

                                                                                  § 1

 1. Zamawiający  powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zestawów środków (rękawiczki, maseczki, środki dezynfekujące) do placówek opiekuńczo wychowawczych w ramach projektu „Rodzina – najlepszą inwestycją” zgodnie z umową RPZP.07.06.00-32-K006/18 z dnia 3 czerwca 2019 r. Projekt Rodzina - najlepszą inwestycją jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym.
 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy  określa oferta Wykonawcy  stanowiąca integralną część niniejszej umowy - załącznik nr 1.
 3. Dostawy realizowane będą sukcesywnie co miesiąc w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2021 zawsze do końca pierwszego tygodnia danego miesiąca. Dostawa towaru będzie się odbywała każdorazowo na koszt i ryzyko Wykonawcy tzn. dostarczanie zamówionego towaru do siedziby Zamawiającego wraz z wniesieniem do pomieszczeń.
 4. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z chwilą jego odbioru.

§ 2

 1. Wartość umowy zostaje określona na wartość …………. PLN brutto (słownie złotych netto: …………………. /100) (…………..PLN za miesiąc) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze.
 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić za przedmiot umowy ceny jednostkowe zaproponowane w ofercie Wykonawcy.
 3. Strony postanawiają, że w/w ceny będą obowiązywały przez okres ważności umowy, nie będą podlegały zmianom.
 4. Wykonawca nie ma prawa przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy,  bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

 

 

 

 

§ 3

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należnego wynagrodzenia za dostarczone środki ochrony indywidualnej będące przedmiotem umowy przy zastosowaniu metody podzielonej płatności na rachunek wskazany przez Wykonawcę znajdujący się w wykazie VAT (biała księga), w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT za dostawę wraz z przedmiotem umowy za każdy miesiąc realizacji dostaw.

2. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień złożenia przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 4

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:

- ........................................................................................... tel. ..................................................

 Wykonawcę reprezentować będzie:

- ........................................................................................... tel. ..................................................

§ 5

 1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy następujących kar umownych:
  1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia – kara w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu ustalonego w umowie,  jednak nie więcej niż 50 % wartości brutto umowy,
  2. za niewykonanie innego obowiązku umownego - kara w wysokości 0,5 %  wartości brutto umowy za każdy stwierdzony przypadek, jednak nie więcej niż 50 % wartości brutto umowy,
  3. za odstąpienie od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
   w szczególności wskazanych w § 6 ust. 1 umowy – kara w wysokości 25 % wynagrodzenia brutto,
  4. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – kara w wysokości 25 %,  wartości brutto umowy.
 2. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania za szkody przewyższające wysokość kar umownych.

§ 6

 1. Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę. W takiej sytuacji Zamawiający przed odstąpieniem od umowy wzywa Wykonawcę do zmiany sposobu realizacji umowy wyznaczając mu odpowiedni termin, z zastrzeżeniem, że po upływie wyznaczonego terminu od umowy odstąpi. Zamawiający może odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od bezskutecznego upływu wyznaczonego Wykonawcy terminu.
 2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1,2 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, bez prawa dochodzenia odszkodowania z tego tytułu.

 

§ 7

 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
 2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:
 1. w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT od towarów i usług;
 2. w przypadku gdy zmiana jest nieistotna w rozumieniu przepisów dotyczących zamówień publicznych, w szczególności łączna wartość zmian jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, przy czym kolejne zmiany umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy są niedopuszczalne;
 3. w przypadku gdy wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
 4. gdy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne
  i niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej”) i inne zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;
 5. gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

§ 8

Strony podają jako adresy do korespondencji adresy wskazane we wstępie do niniejszej umowy. Każda ze stron zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu. W przypadku zaniechania zawiadomienia skuteczne jest skierowanie oświadczenia na ostatni znany drugiej stronie adres.

§ 9

 1. Wszelkie spory powstałe w związku z umową będą rozstrzygane przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie prawa polskiego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.
 3. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.                                                                                                                                                 

ZAŁĄCZNIKI:

- Oferta Wykonawcy                                                

 

[1] Niewłaściwe skreślić.

[2] W rozumieniu zalecenia Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36)

[3] W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO wykonawca skreśla właściwe

[4] Niewłaściwe skreślić.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 12.11.2020.10.09.01_Zamaiwienie_maseczki_COVID.doc 2020-11-12 10:09:01 1,0MB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Zbigniew Kolenda 12-11-2020 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Zbigniew Kolenda 12-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Zbigniew Kolenda 12-11-2020 10:11